Co powinna zawierać ewidencja środków trwałych?

Kategoria: Blog

ewidencja księgowa

Ewidencja środków trwałych stanowi istotny element prowadzenia działalności gospodarczej, zapewniając kontrolę i prawidłowe zarządzanie majątkiem firmy.

Środki trwałe i ich ewidencja – podstawowe zasady

Pod pojęciem środków trwałych kryją się nieruchomości, maszyny, urządzenia oraz pojazdy, które są przeznaczone do ciągłego używania w przeciągu określonego czasu – co najmniej roku. Obejmują one również wartości niematerialne i prawne, takie jak patenty czy licencje. Ewidencja środków trwałych obejmuje swoim zakresem informacje takie jak:

 • imię i nazwisko, adres i NIP podatnika;
 • rok, za który jest prowadzona ewidencja;
 • numer porządkowy i datę nabycia środka trwałego;
 • datę przyjęcia do używania środka trwałego;
 • dokument potwierdzający nabycie środka trwałego;
 • określenie środka trwałego i jego symbol KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych);
 • wartość początkową środka trwałego;
 • stawkę amortyzacyjną środka trwałego;
 • wartość ulepszenia środka trwałego;
 • zaktualizowaną wartość początkową środka trwałego;
 • kwoty odpisów amortyzacyjnych za dany rok podatkowy i narastająco;
 • datę i przyczynę likwidacji środka trwałego.

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych dotyczy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

W celu zapewnienia prawidłowego utrzymania ewidencji środków trwałych warto zdecydować się na skorzystanie z usług księgowych. Profesjonalna kadra księgowa zna przepisy rachunkowe oraz podatkowe, co pozwala im w pełni odpowiedzieć na potrzeby klienta w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych. Obowiązki księgowej w tym zakresie obejmują m.in. prowadzenie rejestrów środków trwałych, określanie wartości początkowej, kalkulowanie amortyzacji oraz przygotowywanie niezbędnych sprawozdań finansowych związanych z użytkowaniem tych środków.

<a href=pinit fg en rect gray 20