Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Kategoria: Blog

analiza danych

Księgi rachunkowe potocznie określane są jako pełne księgi. Obowiązek ich prowadzenia mają nie tylko spółki prawa handlowego, ale także niektóre osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne oraz inne podmioty. Podmioty, które nie mają takiego obowiązku, mogą dobrowolnie prowadzić księgowość na pełnych księgach.

Prowadzeniem ksiąg rachunkowych może zajmować się wewnętrzny dział księgowy w firmie lub też firma zewnętrzna współpracująca z firmą, np. biuro rachunkowe.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 2 ust. 1 do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są następujące podmioty:

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również organizacje) oraz spółki cywilne z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
  • gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także: państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
  • jednostki niewymienione w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych — od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane

Zgodnie z regulacjami prawnymi wszystkie wymienione powyżej podmioty mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg.

<a href=pinit fg en rect gray 20