Rodzaje podatków

Kategoria: Blog

Fotolia 72096216 Subscription Monthly M 1200x540

Charakterystyka podatku

Każdy kraj jest inny. Posiada odmienną kulturę, indywidualny język i określone cechy charakteru. Państwa są różne, jednak to co łączy mieszkańców niemal całego świata to – podatek.

Podatek to nieodpłatna i obowiązkowa forma opłaty kierowana do budżetu państwa. Nakładany jednostronnie przez przedstawicieli rządu i samorządów terytorialnych, posiada ogólny charakter i zobowiązuje wszystkich obywateli. Nie wywiązywanie się z płatnością wiąże się z brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz konsekwencjami prawnymi. W Polsce podatek pełni trzy funkcje: fiskalną – odpowiedzialną za dochody państwa, regulacyjną – wpływającą na redystrybucję środków finansowych między podmiotami gospodarczymi, a budżetem oraz funkcję stymulującą, opierającą się na zróżnicowaniu obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych. Podatek jest publicznoprawnym, przymusowym, bezzwrotnym i nieodpłatnym świadczeniem finansowym na rzecz państwa, w którym mieszka podatnik.

 

Rodzaje podatków w Polsce

Podatki są głównym źródłem dochodów kraju, które umożliwiają finansowanie szkół, uniwersytetów, szpitali i wielu innych instytucji państwowych. W Polsce podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania, czyli osobą, która musi opłacać podatki, przedmiotem opodatkowania, czyli czynnością, która wymaga opłaty oraz sposobem poboru podatku, czyli trybem i warunkami płatności.

Polski system podatkowy składa się z 13 rodzajów podatków: dziesięciu bezpośrednich i trzech pośrednich. Do bezpośrednich opłat należy: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek tonażowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin. Opłata pośrednia to: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy oraz podatek od gier. Wymienione podatki tworzą całość w sensie prawnym i ekonomicznym. Powiązane ze sobą tworzą polski system podatkowym.

<a href=pinit fg en rect gray 20