Zasady sporządzania planu amortyzacji, które warto znać

Kategoria: Blog

amortyzacja

Amortyzacja jest wyrażonym wartościowo zużyciem środka trwałego, będącego składnikiem majątku, przyjętym do użytku w prowadzonej działalności gospodarczej o przewidywanym czasie użytkowania, wynoszącym minimum 12 miesięcy.

Jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Prowadzenie odpisów amortyzacyjnych jest częścią obsługi księgowej firm, polega na planowym, stopniowym i systematycznym rozłożeniu wartości środka trwałego, podlegającego amortyzacji. Plan amortyzacji ustala się najczęściej w formie miesięcznych rat. Wysokość odpisów ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Odpisy dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego, wyliczanej na podstawie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia.

Zakończenie prowadzenia odpisów amortyzacyjnych następuje z chwilą zrównania wartości tych odpisów z przyjętą wartością początkową środka trwałego lub w momencie przeznaczenia go do likwidacji czy sprzedaży.

Ustalenie planu amortyzacyjnego – co wziąć pod uwagę?

Na ustalanie samego okresu amortyzacji, rocznej stawki amortyzacyjnej oraz planu amortyzacyjnego z uwzględnieniem metody amortyzacji, mają wpływ takie czynniki, jak:

  • liczba zmian, na których pracuje środek trwały i zakres jego pracy;
  • tempo wzrostu technologiczno-ekonomicznego;
  • wydajność środka trwałego, zmierzona liczbą godzin pracy lub wytworzonych produktów, ewentualnie innym licznikiem, cechującym pracę środka trwałego;
  • ograniczenia prawne lub inne, dotyczące czasu używania środka trwałego;
  • przewidywana cena sprzedaży netto istotnych pozostałości środka trwałego po likwidacji.

Stawkę i metodę amortyzacji dla środka trwałego ustala się w dniu przyjęcia go do używania. W ciągu całego okresu amortyzacji należy okresowo weryfikować poprawność dokonywanych odpisów i dokonywać ewentualnych korekt.

<a href=pinit fg en rect gray 20